شرکت ذوب روی اصفهان به منظور  حفاظت از وضعیت  زیست محیطی منطقه  با بهره گیری از اصول علمی و  عملی و  سرمایه گذاری اقدامات  زیادی را دراین خصوص انجام  داده  است  . یکی از اصولی ترین اقدامات مدیریتی شرکت جهت  موفقیت   در  عرصه های تولیدی ایجاد  دیدگاه  ویژه جهت توسعه پایدار و صیانت  از محیط  زیست  منطقه میباشد  . لذا  با برنامه ریزی  و  ایجاد  مدیریت  زیست محیطی جهت تبدیل شدن  به  واحد سبز صنعتی را  جزو اهداف موردتوجه در برنامه های خود قرار داده .