آدرس دفتر مرکزی   :  اصفهان  .  اتوبان ذوب آهن
کلیشاد  .   شهر بهــاران  کــد پستی  :  84591-49999
فاکس  : 37252304 031             تلفن  :  37252301-3 031
  پست الکترونیکی :izsc@zoberoy.ir

تلفن امورسهام : 37266221  031  همراه 09037244079

پست الکترونیک امور سهام :saham@zoberoy.ir

Isfahan Zinc Smelting Co. Abnil - Kelishad -Isfahan-Iran

                                                                                        
    

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما