جهت تولید کنسانتره سولفور سرب با عیار 70 درصد این واحد تاسیس گردید . اساس کا این واحد بر پایه شورآب شوئی است . باطله واحد محلول سازی عموما حاوی 7 الی 9 درصد سرب میباشد که در واحد کیک شوئی ابتدا در عملیات شورآبشوئی سرب محتوی این کیک ها حل شده و در مر حله بعد توسط سولفور سدیم ترسیب و سولفور سرب 70 درصد پس از سه مرحله شستشو آماده صادرات میگردد .