در واحد محلول سازی که بصورت چهار شیفت اداره میشود ، عملیاتی جهت تولید محلولی حاوی سولفات روی صورت می پذیرد که درصد ناخالصی های مزاحم در آن به حداقل رسیده باشد . عملیات محلول سازی طی سه مرحله انجام میگیرد :

  • انحلال یا Leaching
  • تصفیه گرم یا Hot Purification
  • تصفیه سرد یا Cold Purification

پس از عملیات تصفیه سرد و گرم محلول حاصل که سولفات روی عاری از ناخالصی ها میباشد و میکاپ نامیده میشود توسط واحد کنترل کیفیت آنالیز شده و پس از اطمینان از عدم وجود عناصر مزاحم به واحد الکترولیز ارسال می شود .