ورق های تولید شده در واحد الکترولیز پس از انتقال به کوره در دمای بین 450 الی 500 درجه سانتیگراد به مذاب تبدیل شده و در قالب های 25 کیلویی و یا یک تنی  با عیار 99/99 درصد بسته بندی و راهی بازار مصرف میشوند .

SuperUser Account

1399/03/29