واحد الکترولیز شرکت ذوب روی اصفهان دارای 120 عدد سلول جذب روی است که هر سلول دارای 25 ردیف آند و کاتد میباشد . سولفات روی موجود در محلول در اثر عبور جریان بهZn2+تجزیه شده و برروی صفحه کاتد تشکیل  ورق روی می دهد . کاتدها هر 24 ساعت یکبار ورقه کنی شده و ورق روی حاصل پس از توزین ، تحویل واحد ذوب و ریخته گری می شود . در مجموع روزانه 30 تن ورق در این واحد تولید میشود .