واحد آزمایشگاه با مجهز بودن به سه دستگاه جذب اتمی ، اسپکتروفتومتر و یون متر  توانایی  اندازه گیری   عناصر  .روی ، سرب ،مس، کادمیم ، کبالت ،آهن، منگنز، نیکل، منیزیم ، نقره و سیلیس ) را دارا میباشد )این واحد  با  نمونه گیری های مستمر و انجام   آنالیزهای  دقیق در کلیه مراحل تولید کنترل کیفیت  محصولات  تولیدی  را  عهده دار است .