مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره
  سمت نماینده     اعضا هیئت مدیره پست الکترونیکی
رئیس هیات مدیره شرکت باما علی احمدی نیری ali.ahmadi@zoberoy.ir
نائب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی معدنی امیر محمدرضا یحیی آبادی yahyaabadi@zoberoy.ir
عضو هیئت مدیره شرکت آراسته معدن نصرالله کیانی راد kiani@zoberoy.ir
. مدیر عامل                                        عبدالله پیمان تیموری نیا teymoorinia@zoberoy.ir