سهامداران شرکت ذوب روی اصفهان

 

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت باما

597,937,410
%99.66

گروه صنعتی معدنی امیر

53,925
%0.0089

شرکت آراسته معدن

9,210
%0.0015

سهامداران حقیقی

1,999,455
%0.33