ورق های تولید شده در واحد الکترولیز پس از انتقال به کوره در دمای بین 450 الی 500 درجه سانتیگراد به مذاب تبدیل شده و در قالب های 25 کیلویی و یا یک تنی راهی بازار مصرف میشوند .